_nomercy_

78 tekstów – auto­rem jest _no­mer­cy_.

miałem u stóp cały świat, ale szko­da że chodziłem wte­dy z głową w chmurach. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 listopada 2018, 09:44

po­winienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, kiedy nie byłem pe­wien otaczającej mnie ciszy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 kwietnia 2017, 22:52

gdy­by kiedyś brakło Ci jej oczu, przy­pom­nij so­bie, co Cię tak cho­ler­nie boli.
pa­miętasz już?

po pros­tu przy­pom­nij so­bie, że jej Twoich nie bra­kuje.

* od­grze­wany kot­let, ale ciągle dla mnie aktualny.
po blis­ko 3 la­tach naj­wy­raźniej nie stać mnie na nic nowego.
poz­dra­wiam :) 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 kwietnia 2017, 17:26

zło przy­ciąga dob­rych, dob­ro od­pycha wszystkich. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 17 września 2014, 16:51

czym prędzej mu­simy nau­czyć się nie przeżywać przeszłości tak, by ta dra­matycznie wy­paczała każdy nasz nad­chodzący krok. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 7 maja 2013, 19:00

jeśli me ser­ce jest og­romnym księżycem na Twym niebie, a płonące gwiaz­dy od­bi­ciem tak wielu uczuć, co może być gor­sze­go od mrocznej, bez­księżyco­wej no­cy, pełnej właśnie spa­dających gwiazd? co może być gorszego?

nowy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 marca 2013, 12:57

jak przyk­re są te wszys­tkie czułe i kochające słowa, które tak łap­czy­wie zaw­sze pochłaniamy, a które, co często później się oka­zuje, na­wet w mi­nimal­nym stop­niu nie są w sta­nie przyk­ryć praw­dzi­wości wrażeń ser­ca nadawcy. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 20 marca 2013, 17:33

nie chcąc, by mówiono o nas źle, sta­raj­my się, by szep­ta­mi wzy­wano nasze imię. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 17 marca 2013, 03:47

uciekając od praw­dzi­wego świata, ucieka­my od życia. tra­cimy poczu­cie praw­dy w naszych ser­cach, a co gor­sza co­raz wyt­rwa­lej okłamu­jemy sa­mych siebie. nie przes­ta­niemy się bać, jeśli nie za­ryzy­kuje­my, nie pod­niesiemy zasłony samotności [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 68 fiszek • 16 marca 2013, 12:55

tak prze­cież zu­pełnie nieświado­mie przy­wyk­liśmy do wyol­brzy­miania nikłych klęsk, dum­nie przy tym um­niej­szając znacze­nie praw­dzi­wych porażek. 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 22 lutego 2013, 14:29
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

24 listopada 2018, 21:30danioł sko­men­to­wał tek­st zło przy­ciąga dob­rych, dob­ro [...]

24 listopada 2018, 21:29danioł sko­men­to­wał tek­st miałem u stóp cały [...]

14 listopada 2018, 09:44_nomercy_ do­dał no­wy tek­st miałem u stóp cały [...]

27 kwietnia 2017, 20:19Indygoo sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

27 kwietnia 2017, 20:14_nomercy_ sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

27 kwietnia 2017, 20:02Indygoo sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

27 kwietnia 2017, 05:38one drop for all sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

27 kwietnia 2017, 04:58Cris sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

26 kwietnia 2017, 22:45_nomercy_ sko­men­to­wał tek­st prz(E)kleństwo