_nomercy_, teksty z listopada 2012 roku

2 teksty z lis­to­pada 2012 ro­ku – auto­rem jest _no­mer­cy_.

wy­maga­my od in­nych tak dużych poświęceń, że nie zauważamy, jak nied­ba­le sa­mi tra­cimy do nich wszelką zdolność. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 3 listopada 2012, 11:13

jeśli choć przez krótki mo­ment w naszym życiu zaczniemy od­czu­wać brak pot­rze­by by­cia: kocha­nym, pot­rzeb­nym, pa­mięta­nym, będzie to świad­czyło o niczym in­nym jak o fak­cie, jak og­romną pus­tkę ma­my w so­bie, i jak des­pe­rac­ko i bun­towniczo ro­bimy wszys­tko, by ją w ja­kiś nędzny sposób wypełnić. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 2 listopada 2012, 17:09
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

27 kwietnia 2017, 20:19Indygoo sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

27 kwietnia 2017, 20:14_nomercy_ sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

27 kwietnia 2017, 20:02Indygoo sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

27 kwietnia 2017, 05:38one drop for all sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

27 kwietnia 2017, 04:58Cris sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

26 kwietnia 2017, 22:45_nomercy_ sko­men­to­wał tek­st prz(E)kleństwo

26 kwietnia 2017, 21:46zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st gdy­by kiedyś brakło Ci [...]

26 kwietnia 2017, 19:47eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st gdy­by kiedyś brakło Ci [...]

26 kwietnia 2017, 18:12Salomon sko­men­to­wał tek­st gdy­by kiedyś brakło Ci [...]