_nomercy_, teksty z października 2012 roku

3 teksty z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest _no­mer­cy_.

na­wet naj­bar­dziej skom­pli­kowa­ne ges­ty i wyszu­kane słowa, nie zastąpią pros­tych uczuć przy których naj­trud­niej­sze sta­je się niez­wykle zrozumiałe. 

aforyzm
zebrał 37 fiszek • 23 października 2012, 15:50

niewin­ność, idącą w parze z nieśmiałością oraz skry­te, duszące tęskno­ty pełne wyb­lakłych wspom­nień są praw­dzi­wymi wro­gami pros­tych ludzi, niep­rzyz­woicie pragnących uczu­cia i zrozumienia. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 21 października 2012, 19:11

tak bar­dzo żałuję, że jes­tem częścią końca cze­goś, co tak pięknie od­radza się niepot­rze­bując już mo­jego naj­mniej­sze­go udziału. 

aforyzm
zebrał 46 fiszek • 18 października 2012, 16:38
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

27 kwietnia 2017, 20:19Indygoo sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

27 kwietnia 2017, 20:14_nomercy_ sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

27 kwietnia 2017, 20:02Indygoo sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

27 kwietnia 2017, 05:38one drop for all sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

27 kwietnia 2017, 04:58Cris sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

26 kwietnia 2017, 22:45_nomercy_ sko­men­to­wał tek­st prz(E)kleństwo

26 kwietnia 2017, 21:46zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st gdy­by kiedyś brakło Ci [...]

26 kwietnia 2017, 19:47eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st gdy­by kiedyś brakło Ci [...]

26 kwietnia 2017, 18:12Salomon sko­men­to­wał tek­st gdy­by kiedyś brakło Ci [...]