_nomercy_, aforyzmy

17 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest _no­mer­cy_.

tak prze­cież zu­pełnie nieświado­mie przy­wyk­liśmy do wyol­brzy­miania nikłych klęsk, dum­nie przy tym um­niej­szając znacze­nie praw­dzi­wych porażek. 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 22 lutego 2013, 14:29

na­wet naj­bar­dziej skom­pli­kowa­ne ges­ty i wyszu­kane słowa, nie zastąpią pros­tych uczuć przy których naj­trud­niej­sze sta­je się niez­wykle zrozumiałe. 

aforyzm
zebrał 37 fiszek • 23 października 2012, 15:50

tak bar­dzo żałuję, że jes­tem częścią końca cze­goś, co tak pięknie od­radza się niepot­rze­bując już mo­jego naj­mniej­sze­go udziału. 

aforyzm
zebrał 46 fiszek • 18 października 2012, 16:38

tak bar­dzo chce­my wie­rzyć w to, co stra­ciliśmy, że nie jes­teśmy w sta­nie zacząć ufać te­mu, co nap­rawdę mieć możemy. 

aforyzm
zebrał 43 fiszki • 22 września 2012, 22:03

ser­ca nie pot­rze­bują współczu­cia, a (u)czucia

aforyzm
zebrał 52 fiszki • 17 września 2012, 15:35

nie ucz mnie jak trwać w ciszy, sko­ro sa­ma głośno niszczysz każdy mój szept. 

aforyzm
zebrał 36 fiszek • 12 września 2012, 01:56

przeg­ra­ni Ci, którzy nie wierzą w cu­da, a ufają marzeniom. 

aforyzm
zebrał 32 fiszki • 10 września 2012, 17:30

naj­pełniej od­najdu­jemy siebie tam, gdzie ut­ra­ciliśmy wszys­tko inne. 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 5 września 2012, 16:29

nie wierz nig­dy do końca w to, co od sa­mego początku wy­daje się być prawdą. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 19 sierpnia 2012, 19:21

praw­dzi­wie sa­mot­nym nie jest ten, wokół które­go nie ma ni­kogo, a ten, które­go ser­ce ma ko­goś je­dyne­go tak bar­dzo daleko. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 25 maja 2012, 15:59
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

27 kwietnia 2017, 20:19Indygoo sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

27 kwietnia 2017, 20:14_nomercy_ sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

27 kwietnia 2017, 20:02Indygoo sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

27 kwietnia 2017, 05:38one drop for all sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

27 kwietnia 2017, 04:58Cris sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

26 kwietnia 2017, 22:45_nomercy_ sko­men­to­wał tek­st prz(E)kleństwo

26 kwietnia 2017, 21:46zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st gdy­by kiedyś brakło Ci [...]

26 kwietnia 2017, 19:47eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st gdy­by kiedyś brakło Ci [...]

26 kwietnia 2017, 18:12Salomon sko­men­to­wał tek­st gdy­by kiedyś brakło Ci [...]